Kontakti

Gracac.info

 

Ispričati ću vam priču o HE Jablanici i Jablaničkom jezeru koje je potopilo veći dio polja i staru crkvu na Gračacu.

Područje sliva rijeke Neretva  sa energetskih gledišta je  jedno od najznačajnijih u Bosni i Hercegovini.  Morfologija terena u području sliva  i neravnomjerne padavine prouzrokuju u zimskom i proljetnom periodu  nagle pojave velikih voda sa znatnim proticajima.  Srednji prirodni  godišnji  proticaj u Mostaru  je  197,4 m ?/ sec.  Na slivu Neretve su izgrađene hidroelektrane: HE Jablanica, HE Grabovica, HE Salakovac, i HE Mostar.
JP Elektroprivreda BiH d.d.  - Sarajevo upravlja sa HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac.

 


Hidroelektrana Jablanica je prvo i najveće  hidroenergetsko postrojenje   izgrađeno  na rijeci   Neretva. Građena je u dvije faze od 1947. do 1955. i od 1955. do 1958. godine. Branu je gradilo 5000 do 6000 mladih brigadira iz cijele Jugoslavije i Europe. Proizvodnja električne energije u Hidroelektrani  Jablanica započela je u veljači 1955. godine. Izgradnja energetski resursa, uz snažan ton koji je davala nekadašnja industrija granita.

Okončanjem  druge faze u travnju 1958. godine,   osposobljena je  za  proizvodnju u punom kapacitetu. Nakon izgradnje bila je najveći hidroenergetskih objekt u bivšoj Jugoslaviji. Šaljući milione kilovata električne energije HE Jablanica je imala veliku ulogu sa stanovišta sigurnosti elektroenergetskog sistema u vremenu   narastajućih  potreba za električnom energijom, uslijed ubrzane elektrifikacije i industrijalizacije.


Hidroelektrana Jablanica  je objekat  derivacijskog tipa  sa akumulacijski bazenom za sezonsko izravnanje. Strojara hidroelektrane  smještena je u neposrednoj  blizini grada Jablanica. Svaka faza objekta  ima poseban protočni trakt od ulazne građevine do izlaznog kanala,  sa ugrađena po tri agregata za proizvodnju električne energije. Akumulacijom hidroelektrane   obuhvaćene su   vode Neretve i svih njenih pritoka  uzvodno od Jablanice. Podizanjem visoke lučno -  gravitacijske brane visoke 85 metara  neposredno ispod ušća rijeke Rame u Neretvu, stvoreno je akumulacijsko jezero maksimalne dužine 30 kilometara,  koje se proteže uz Neretvu do grada Konjica,  a uz rijeku Ramu do sela Gračaca. Najkraćom tarasom između jezera i  mjesta gdje je smještena strojara u Jablanici, voda se na turbine dovodi kroz dva tunela  dužine oko dva kilometra  i pri tome se koristi maksimalni pad  od 111 metara.